مقاله مقايس? قدرت دو‌شخصيت‌محوريِ رمان آتش بدون دود (با استفاده از «نظري? نابرابري قدرت در ديالوگ» فرکلاف و مدل مايکل‌شورت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايس? قدرت دو‌شخصيت‌محوريِ رمان آتش بدون دود (با استفاده از (نظري? نابرابري قدرت در ديالوگ) فرکلاف و مدل مايکل‌شورت) :


تعداد صفحات : 33

در جستار پیش رو, سعی کرده ایم با توجه به نظری (نابرابری قدرت در دیالوگ) فرکلاف, با بررسی دیالوگ‌های بین شخصیت‌های متضاد و هم‌تراز, در رمان آتش بدون دود نادر ابراهیمی, به شناخت شخصیت‌های قدرت‌مدار یا منفعل بپردازیم و از نگاه و جانب داری‌های ایدئولوژیک نویسنده رمز گشایی کنیم. برای نظم بیشتر این چارچوب نظری, از پرسش های مطرح شده در مدل پیشنهادی شورت (1996) برای شناخت قدرت در دیالوگ نیز استفاده شد, تا نوع روابط و نحو تسلط قطب‌های شخصیتی داستان (گالان پهلوان متکی بر قدرت بدنی) و ( آلنی قهرمان متکی بر قدرت فکر و اندیشه) تجزیه و تحلیل شود.
تجزیه و تحلیل داده‌های بررسی شده, حاکی از آن است, نحو برخورد دو شخصیت محوری رمان, در دیالوگ با دیگران, نسبت مستقیم با فراز و نشیب‌های دوران زندگی آنان دارد. دیالوگ‌های گالان با اطرافیانش به افراد خاصی محدود است و به مرور این دایره تنگ‌تر می‌شود و به همراه آن, از قدرت او نیز کاسته می‌شود و با مرگش, هژمونی زورگویی و تسلط قهری و اجباری او پایان می پذیرد. در حالی که, آلنی نه تنها با هم مردم به‌خصوص, زنان و اقشار طبق پایین اجتماع وارد گفت‌وگو می‌شود؛ بلکه آنان را وادار می‌کند تا محور گفت‌وگو با اطرافیانشان قرار بگیرند. این عمل, باعث افزایش پذیرش مرام فکری و سیاسی او می شود و بعد از مرگش نیز تفکراتش در سخن و عمل نسل بعدی به‌سرعت تکثیر می‌شود.

لینک کمکی