مقاله رويکرد گفتمان کنشيِ القايي در ادبيات داستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رويکرد گفتمان کنشيِ القايي در ادبيات داستاني :


تعداد صفحات : 30

هدف این مقاله واکاوی سازه‌های ساختاری روایت‌های کنشی با تکیه ‌بر مثال‌هایی از ادبیات داستانی فارسی (کلاسیک و معاصر) با رویکرد گفتمان کنشیِ القایی یا مجابی است و از این ‌جهت, نخستین کوشش به شمار می‌آید. تفحص در ساختارهای روایی ادبیات داستانی فارسی اعم از کلاسیک و معاصر نشان‌دهند قوانین روایی خاص در سازه‌های پی رنگ این آثار است که به دسته‌بندی آن‌ها در روایت‌های کنشی با رویکردهای مختلف منجر می‌شود. فرضی پژوهش حاضر این است که هر داستان از یک نقصان آغاز می‌شود و تلاش کنشگر/ کنشگران برای برطرف کردن آن و دستیابی به شی‌ ارزشی به روش های مختلفی برای ارتباط با ابژه (شی‌ ارزشی) صورت می‌گیرد. حال مسئل پژوهش این است که سازوکارهای روایت‌های کنشی القایی در ادبیات داستانی فارسی با تکیه‌ بر نمونه‌هایی از داستان‌های کلاسیک و معاصر کدام است؟ پژوهش حاضر با مثال‌هایی محدود (اما دقیق) از ادبیات داستانی فارسی در پی تحلیل رویکردها و سازه‌های ساختاری نوع گفتمان کنشیِ القایی در ادبیات داستانی است و نتایج آن بیانگر یک ساختار روایی است که کنشگر/ کنشگران برای رسیدن به شی‌ ارزشی در پی مجاب کردن کنشگر/ کنشگران هستند و رویکردهای مجاب گر (القاکننده) وجوه مختلفی همچون تشویق, تهدید, چاپلوسی, رشوه, تحریک و رجزخوانی دارند.

لینک کمکی