مقاله بررسي ارتقاي فاعل و تعامل آن با نظري? فاز در زبان فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ارتقاي فاعل و تعامل آن با نظري? فاز در زبان فارسي :


تعداد صفحات : 26

مسائل متنوعی از جمله جایگاه تولید, حالت, حرکت, جزیره و انجماد با فاعل پیوند خورده ‌است. در این مقاله حرکت فاعل از بند پیرو به بند پایه, با توجه به پدید حالت بررسی می‌شود و رویکردهای متفاوت با توجه به اصل انجماد آزموده می‌شوند. این اصل نشان می‌دهد که حرکت یادشده حرکتی غیرموضوعی است. از سوی دیگر, بازبینی مشخصه‌های فای, بند پایه و نحو تعامل آن با فاعل بند پیرو در چارچوب نظری فاز تحلیل می‌شود. همچنین, محدودیت‌های حرکتی حاکم بر این جابه‌جایی نیز بررسی و نشان داده می‌شود که نوع محمول بند پایه از لحاظ گذرایی, نامفعولی و مجهول بودن روی این حرکت اثرگذار است. علاوه‌ بر این, ثابت می‌شود که حرکت یادشده چرخه‌ای است و چرخه‌ای بودن این حرکت نیز خود نشان می‌دهد, افزون بر اینکه حرکت فاعل از بند پیرو به بند پایه حرکتی غیرموضوعی است, هست گروه فعلیِ کوچک نیز هسته‌ای فازی است.

لینک کمکی