مقاله رده‌شناسي نظام آغازگر در دو زبان فارسي و ترکي آذري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رده‌شناسي نظام آغازگر در دو زبان فارسي و ترکي آذري :


تعداد صفحات : 40

این مقاله در چارچوب (رده شناسی نقش گرای نظام مند) و با تکیه بر تعمیم های رده شناختی متیسن (2004) کوشیده است, رفتارهای رده شناختی نظام آغازگر دو زبان فارسی و ترکی آذری را که به لحاظ نَسبی به دو خانواده زبانی متفاوت متعلق اند, توصیف و مقایسه کند. به بیانی مشخص تر, این پژوهش تلاش کرده است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که با توجه به تعمیم های رده شناختی متیسن, نظام آغازگر و مشخصاً سه زیرنظام (نشان داری آغازگر), (گزینش آغازگر), و (نوع آغازگر) در زبان فارسی چه تفاوت ها و شباهت هایی با آن نظام ها در زبان ترکی آذری دارند.
مطالعه حاضر نشان داد که دو زبان فارسی و ترکی آذری 1) دارای ساخت آغازگری ـ پایان بخشی تقریباً همانند هستند, 2) با آغازگرهای بی نشان و نشان دار به یک شکل برخورد می کنند, 3) افزون بر آغازگر ساده, دارای آغازگر چندگانه نیز هستند, 4) با عناصر سازنده آغازگر چندگانه به یک شکل برخورد می کنند و 5) دارای نظام آغازگر وجه آزاد هستند. این یافته ها نشان می دهد که دو زبان فارسی و ترکی آذری که به لحاظ نَسبی کاملاً متفاوت هستند, دارای نظام آغازگر و مشخصاً سه زیرنظام (نشان داری آغازگر), (گزینش آغازگر), و (نوع آغازگر) مشابهی هستند. این نتیجه با (اصل سازگاری محوری) هم سو است. بر اساس این اصل, زبان ها با توجه به محور جانشینی/ نظام و نه محور هم نشینی/ ساخت, گرایش به سازگاری بیشتر با یکدیگر دارند.

لینک کمکی