مقاله بررسي ويژگي‌هاي زباني زنان با توجه به متغير سن بر اساس رويکرد ليکاف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ويژگي‌هاي زباني زنان با توجه به متغير سن بر اساس رويکرد ليکاف :


تعداد صفحات : 34

پژوهش حاضر به بررسی گفتار زنان فارسی‌زبان کرمانشاهی, بر اساس رویکرد تسلط لیکاف (1975) پرداخته ‌است. هدف از این پژوهش بررسی, توصیف و دسته‌بندی ویژگی‌های خاص گفتار زنان مورد مطالعه و نیز بررسی تأثیر متغیر سن بر بسامد استفاده از ویژگی‌های زبانی مذکور است. داده‌های پژوهش حاضر به روش میدانی با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه از میان 90 زن فارسی‌زبان ‌‌کرمانشاهی در سه رده سنی مختلف, متعلق به طبقه متوسط شهری و دارای سطح تحصیلات دیپلم و پایین‌تر گردآوری شد. نگارندگان در روند پژوهش به چند ویژگی زبانی جدید افزون بر ویژگی‌های زبانی رویکرد لیکاف دست یافتند که عبارت ا ند از: (گفتار و لحن کودکانه), (کشش اصوات), (زبان نمایشی), (زبان دوری‌گزین) و (جاندارانگاری). یافته‌های پژوهش به شیوه کمّی با استفاده از آزمون مربع‌ خی و نیز شیو کیفی با گریزی بر دانش روان‌شناسی (نظریه سازوکار دفاعی فروید) تحلیل و تبیین شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیر سن تفاوت معناداری در بسامد استفاده از این ویژگی‌ها ایجاد کرده ‌است. به غیر از دو ویژگی (آهنگ خیزان در جملات خبری) و (سؤالات ضمیمه), تمامی ویژگی‌های رویکرد لیکاف و ویژگی‌های کشف شده از سوی نگارندگان با بسامدهای مختلف در گفتار زنان مورد مطالعه موجود‌ند و قابلیت تعمیم به جامعه بزرگ تر و مشابه با جامعه مورد مطالعه در این پژوهش را دارند.

لینک کمکی