مقاله «نسبيت حسي» و تأثير آن بر مهارت نوشتاري زبان‌آموزان غيرفارسي‎زبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله (نسبيت حسي) و تأثير آن بر مهارت نوشتاري زبان‌آموزان غيرفارسي‎زبان :


تعداد صفحات : 37

مهارت نوشتاری در پرورش توانایی‌های زبانی, درک و فهم, برقراری ارتباط با دیگران و بیان احساسات زبان‌آموزان نسبت به زبان فارسی نقش مهمی دارد. در پژوهش حاضر به‌منظور کیفیت بخشی روش تدریس مهارت‌های زبانی به غیر فارسی زبانان, فرضی (نسبیت حسی) در مورد آموزش زبان بررسی می شود. فرض بر این است که در صورت درگیری حواس بیشتری از زبان‌آموز به‌هنگام یادگیری, درک او از واقعیت و یادگیری زبان مقصد نیز متفاوت می‌شود. لذا, نگارندگان تأثیر آموزش مبتنی بر حواس پنج گانه را بر مهارت نوشتاری فارسی‌ آموزان, بررسی کرده‌اند. بدین منظور 40 زبان‌آموز زن غیر فارسی‌ زبان از 16 کشور با سطح زبان فارسی یکسان (سطح 7) انتخاب شدند و پس از تقسیم به 4 گروه 10 نفره در مدت زمان 5 هفته (20 جلسه تدریس) بر اساس آموزش مبتنی بر نسبیت حسی ارزیابی شدند. نتایج تحلیل 200 نوشت زبان‌آموزان در مورد چهار موضوع فرهنگی ایران و بر اساس معیار CAF (پیچیدگی, دقت و روانی) نشان داد که الگوی نسبیت حسی بر مهارت نگارش زبان‌آموزان تأثیر معنادار و مثبت داشته است. بدین‌ معنا که با درگیری محرک های حسی بیشتر, اطلاعات در حافظ بلندمدت زبان‌آموز درونی‌ می‌شود. بر این ‌اساس, با تغییر حواس زبان‌آموزان و افزودن حواس جدید به آنان به‌‌صورت سلسه‌ مراتبی توان یادگیری گسترش یافته است. پس از آن با درگیری حواس بیشتر, میزان دقت, روانی و پیچیدگی نوشته‌ها در مرحل درون‌ آگاهی (درونی و جامع) نسبت به مرحل برون‌ آگاهی (شنیداری, دیداری و لمسی - حرکتی) بیشتر بوده است. بنابراین, از این الگو می‌توان در تدریس مهارت‌های زبانی بهره برد.

لینک کمکی