مقاله ارزيابي اثر کاربري اراضي شهري بر سلامت انسان (نمونه موردي شهر اسفراين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي اثر کاربري اراضي شهري بر سلامت انسان (نمونه موردي شهر اسفراين) :


تعداد صفحات : 10

مقدمه: یافته های تجربی بیانگر آن است که علاوه بر شیوه زندگی, محیط زندگی نیز تاثیر غیر قابل انکاری بر وضعیت سلامت انسان دارد. در نتیجه, این بررسی قصد داشت میزان اثر ساختار و مورفولوژی شهری را بر ابتلا به بیماری های مختلف (بر اساس تعداد افراد بستری شده در بیمارستان) مورد تحقیق قرار دهد.
مواد و روش ها: روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی و تحلیلی بود. داده های مورد نیاز به خصوص متغیرهای مستقل درآمد و تراکم جمعیت به شیوه پیمایش میدانی و اسناد کتابخانه ای و از تحقیقات قبلی گردآوری شد. این داده ها بعد از خلاصه سازی و طبقه بندی وارد نرم افزار SPSS گردید و با استفاده از مدل های آمار استنباطی به خصوص رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که بین افزایش خطر بستری شدن و 10 متغیرمورفولوژی شهری ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین ممکن است با استفاده از سایر خصایص کاربری زمین نتوان ارتباط بین افزایش بیماری های مختلف را با نوع استفاده از زمین به اثبات رساند. اما بهره گیری از شاخص های مورفولوژیکی, این ارتباط را به شکل قابل قبولی تایید می نماید.
نتیجه گیری: می توان با استفاده از روابطی که بین انواع کاربری و بروز بیماری در ساکنین شهر وجود دارد, کاربری های موجود و آتی را به نحوی ساماندهی نمود که کمترین پیامدهای منفی را به همراه داشته باشد.

لینک کمکی