مقاله بررسي رابطه عليت بين مخارج سلامت عمومي و وضعيت سلامت؛ مدل خود رگرسيون برداري پانل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه عليت بين مخارج سلامت عمومي و وضعيت سلامت؛ مدل خود رگرسيون برداري پانل :


تعداد صفحات : 10

مقدمه: سلامت یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه انسانی, رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به اهمیت تأثیر مخارج عمومی سلامت عمومی بر سلامت افراد جامعه و همچنین افزایش سهم مخارج سلامت عمومی از تولید ناخالص داخلی, هدف این تحقیق بررسی رابطه علّیت بین مخارج سلامت عمومی و وضعیت سلامت در کشورهای با درآمد متوسط به بالا بود.
مواد و روش‌ها: مطالعه تحلیلی و علّی حاضر در سطح بین‌المللی و برای کشورهای با درآمد متوسط به بالا انجام شد. داده‌های از نوع سری زمانی سالانه و برای سال‌های 2017-1990 از پایگاه داده‌ای بانک جهانی استخراج شد. برآورد مدل خود رگرسیون برداری پانل و آزمون‌های موردنیاز در نرم‌افزار Eviews 10 صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد یک رابطه علّیت دوطرفه بین مخارج سلامت عمومی و وضعیت سلامت وجود دارد همچنین افزایش مخارج سلامت عمومی و خصوصی, درآمد ملی ناخالص و مخارج آموزش تأثیر مثبت بر افزایش امید به زندگی دارند.
نتیجه‌گیری: افزایش مخارج سلامت عمومی منجر به بهبود وضعیت سلامت و وضعیت سلامت بهتر منجر به کاهش مخارج سلامت عمومی می‌شود؛ بنابراین سرمایه‌گذاری دولت‌ها در بخش سلامت منجر به بهبود وضعیت سلامت خواهد شد ازاین‌ رو اتخاذ سیاست‌هایی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های بخش سلامت, افزایش خدمات همگانی سلامت, اعطای یارانه و بیمه‌های سلامت ملی می‌تواند در بهبود وضعیت سلامت جامعه مؤثر باشد.

لینک کمکی