مقاله رابطه عليتي بين شاخص‌هاي سلامت و بهره‌وري نيروي کار در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه عليتي بين شاخص‌هاي سلامت و بهره‌وري نيروي کار در ايران :


تعداد صفحات : 10

مقدمه: ارتقا سلامت جامعه از کانال‌های مختلفی بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد. از طرفی, افزایش در بهره‌وری نیروی کار نیز می‌تواند منجر به بهبود برون‌دادهای سلامت شود. بر این اساس, هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علیت بین شاخص‌های سلامت و بهره‌وری نیروی کار در ایران می‌باشد.
مواد و روش‌ها: مطالعه تحلیلی حاضر با استفاده از داده‌های سری زمانی 2015-2000, به بررسی رابطه علیت گرنجری بین شاخص‌های سلامت (شامل: امید به زندگی و سهم‌ مخارج سلامت از GDP) و شاخص بهره‌وری نیروی کار پرداخته است. به این منظور از آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو استفاده شده است. هم‌چنین, تحلیل داده‌ها و نتایج به کمک نرم‌افزار Eviews 9.0 انجام شده است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده, وجود رابطه علیت قوی از سمت شاخص‌های سلامت به بهره‌وری نیروی کار در سطح اطمینان 99 درصد تأیید می‌شود. هم‌چنین, وجود رابطه علیت از سمت بهره‌وری نیروی کار به شاخص‌های سلامت نیز در سطح اطمینان 90 درصد تأیید می‌شود. به‌طور کلی, وجود رابطه علیت دو طرفه بین شاخص‌های سلامت و بهره‌وری نیروی کار تأیید می‌شود.
نتیجه‌گیری: اتخاذ سیاست‌های مناسب جهت ارتقا سطح سلامت و بهره‌وری نیروی کار, می‌تواند به ارتقای دیگری در کشور کمک کند.

لینک کمکی