مقاله ارتقاي سلامت در جامعه از طريق آموزش سلامت اجتماعي در کتب درسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارتقاي سلامت در جامعه از طريق آموزش سلامت اجتماعي در کتب درسي :


تعداد صفحات : 12

مقدمه: سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامت عمومی در جامعه همپای سایر ابعاد روانی, معنوی و پزشکی نقش بارزی در توسعه پایدار جامعه ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر, بررسی مؤلفه های سلامت اجتماعی بر مبنای مدل کییز در کتاب های درسی دوره ابتدایی بوده است.
مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر تحلیل محتوا از نوع کمی می باشد. جامعه آماری نیز کتاب های درسی دوره ابتدایی و نمونه آماری کتاب های علوم تجربی پایه 6 بوده است. روایی محتوایی با استفاده از CVR برابر با 0.90 بدست آمد. جهت برآورد پایایی ازسه ارزیاب خواسته شد تا مؤلفه های پژوهش حاضر را بررسی نمایند که توافق در این رابطه وجود داشت و ضریب توافقی بدست آمده برابر با 0.80 بود.
یافته ها: یافته ها بیانگر آن بود که بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه شکوفایی اجتماعی با 67 فراوانی و کمترین میزان ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه های انسجام, مشارکت و پذیرش اجتماعی بوده است که موردی مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که به سلامت اجتماعی در کتاب های مورد بررسی چندان توجهی نشده است و نیاز است که از این منظر کتاب های درسی مورد بازبینی قرار گیرد.

لینک کمکی