مقاله به‌کارگيري فرآيند تحليل سلسله مراتبي در ارزيابي ارتباط شايستگي‌هاي رهبري مديران و کادر اجرايي با شاخص هاي عملکردي بيمارستان‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله به‌کارگيري فرآيند تحليل سلسله مراتبي در ارزيابي ارتباط شايستگي‌هاي رهبري مديران و کادر اجرايي با شاخص هاي عملکردي بيمارستان‌ها :


تعداد صفحات : 12

مقدمه: هدف از این پژوهش به‌کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی ارتباط شایستگی‌های رهبری مدیران و کادر اجرایی با عملکرد بیمارستان‌ها بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد شایستگی رهبری مصلحی بود. شاخص‌های موردبررسی در این پرسشنامه شامل مهارت‌های ارتباطی, تصمیم‌گیری, تشویق و نوآوری, ارتباطات کاری, مهارت‌های رهبری, مهارت‌های حرفه‌ای, به‌کارگیری قابلیت‌های مثبت خود و دیگران, توسعه فعالیت‌های تیمی است که با مقیاس 5 گزینه‌ای سنجیده می‌شود. در مرحله بعد به بررسی سه شاخصه اساسی عملکرد بیمارستان‌ها شامل درصد اشغال تخت, نسبت گردش تخت و میانگین مدت یا اقامت بیمار پرداخته شد. داده‌های به‌دست‌آمده به روش آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته‌ها: ارتباط مثبت و معنی‌دار بین مؤلفه‌های شایستگی مدیران با شاخص‌های عملکردی بیمارستان های موردمطالعه دیده شد (0/01=P). میانگین امتیازات شایستگی‌های رهبری در مدیران بیمارستان شماره سه نسبت به دیگران در وضعیت بهتری قرار داشت. همچنین بیمارستان شماره دو بیشترین وزن ازنظر برخورداری از شایستگی‌های رهبری (0/5649) و شاخص‌های عملکردی (0/5817) را کسب نمود.
نتیجه‌گیری: ارزیابی شایستگی رهبری در مدیران و کادر اجرایی و شاخص‌های عملکردی بیمارستان سبب دگرگونی ساختارهای بیمارستانی به ساختارها و سیستم‌های برتر, نوسازی و توانمندسازی نیروی انسانی, دگرگونی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی, افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های موجود می‌شود.

لینک کمکی