مقاله تاثير قابليت تعاملي تبليغات دهان به دهان الکترونيکي و کيفيت الکترونيکي بر وفاداري الکترونيکي بيمه‌گذاران با در نظر گرفتن نقش ميانجي رضايت از پشتيباني تصميم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير قابليت تعاملي تبليغات دهان به دهان الکترونيکي و کيفيت الکترونيکي بر وفاداري الکترونيکي بيمه‌گذاران با در نظر گرفتن نقش ميانجي رضايت از پشتيباني تصميم :


تعداد صفحات : 37

انقلاب اینترنتی و فناوری ارتباطات و اطلاعات, جهان را دگرگون کرده و بیش از همه دسترسی به اطلاعات و ارتباط افراد با همدیگر را در سراسر گیتی امکان‌پذیر ساخته است. در این فضای جدید, تکیه بر ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی می تواند راهی برای دستیابی به مزیت رقابتی باشد. با توجه به نقش فراگیر فناوری های نو در صنایع خدماتی و همچنین به دلیل اهمیت وفاداری مشتریان در صنعت بیمه, هدف از این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت تعاملی ‏تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و کیفیت الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی بیمه گذاران‏ می باشد که در این میان دو متغیر رضایت از پشتیبانی تصمیم و اعتماد الکترونیکی به عنوان متغیرهای میانجی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش, کلیه مشتریان بیمه ملت که به صورت اینترنتی از خدمات آن شرکت استفاده کرده اند, می باشد. برای آزمون فرضیه های مربوطه و تجزیه و تحلیل داده ها, از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که قابلیت تعاملی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت الکترونیکی دارد و همچنین کیفیت الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد الکترونیکی و رضایت از پشتیبانی تصمیم دارد. طبق نتایج تحقیق, رضایت از پشتیبانی تصمیم و اعتماد الکترونیکی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری الکترونیکی دارند. در حالی که نتایج نشان می دهد بین متغیرهای قابلیت تعاملی سیستم های تبلیغاتی دهان به دهان و رضایت از پشتیبانی تصمیم هیچ ارتباط معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی