مقاله تحليل عوامل تأثيرگذار بر عملکرد حسابرسي آنلاين با استفاده از تجزيه‌وتحليل خاکستري (GIA)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل عوامل تأثيرگذار بر عملکرد حسابرسي آنلاين با استفاده از تجزيه‌وتحليل خاکستري (GIA) :


تعداد صفحات : 33

در خصوص موضوع فن‌آوری و تحقق برنامه‌های کاربردی حسابرسی آنلاین تاکنون پژوهش‌های زیادی انجام‌شده است؛ اما ارزیابی عملکرد حسابرسی آنلاین, موضوعی مغفول مانده است. هدف از انجام این پژوهش تحلیل عوامل تأثیرگذار بر عملکرد حسابرسی آنلاین و تعیین مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد حسابرسی آنلاین است. جامعه آماری این تحقیق ده شرکت بزرگ بورسی است که تصمیم دارند از حسابرسی آنلاین استفاده کنند. در این راستا پس از شناسایی عوامل مؤثر بر حسابرسی آنلاین, این عوامل در قالب پرسشنامه ماتریس‌ زوجی در اختیار مدیران این شرکت‌ها قرار گرفت. سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده, با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل خاکستری (GIA) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصله, شاخص هزینه‌های اجرای پروژه حسابرسی آنلاین بیشترین تأثیر و شاخص کنترل ریسک پروژه حسابرسی آنلاین کمترین تأثیر را بر عملکرد حسابرسی آنلاین دارند. همچنین در رتبه‌بندی زیرشاخص‌ها, بیشترین امتیاز مربوط به زیرشاخص هزینه نرم‌افزار و سخت‌افزار و کمترین امتیاز مربوط به زیرشاخص هزینه کنترل ریسک است.

لینک کمکی