مقاله واکاوي سياست خارجي سوريه پس از بيداري عربي (2017-2011 ميلادي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واکاوي سياست خارجي سوريه پس از بيداري عربي (2017-2011 ميلادي) :


تعداد صفحات : 33

دومینوی جنبش های اعتراضی که از اواخر سال 2010 میلادی بخش وسیعی از خاورمیانه و شمال آفریقا را در برگرفت, به ایجاد دگرگونی های گسترده در حوزه نظم داخلی, منطقه ای و بین المللی منجر شده است. تحت تأثیر این تحولات, نشانه هایی از تحول در سیاست داخلی و خارجی دولت های خاورمیانه و سایر بازیگران درگیر در این مجموعه امنیتی, پدیدار شده است. در این مقاله تلاش شده تا سیاست خارجی سوریه در مقطع زمانی پس از بیداری عربی در چارچوب گزاره های نظری سیاست خارجی شبه دولت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. پرسشی که در این راستا مطرح می شود این است که سیاست خارجی سوریه در دوره پس از آغاز شورش ها و جنگ داخلی در چه قالبی قابل تبیین است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که سیاست خارجی سوریه پس از وقوع بیداری عربی را, می توان در پرتو گزاره هایی چون فقدان ابزارهای متعارف سیاست خارجی, نقش فزاینده بازیگران معارض در تشدید شرایط شبه دولتی و تقویت نقش حمایتی محیط و بازیگران خارجی همسو به منظور حفظ امنیت حکومت و بقای رژیم, تحلیل و بررسی کرد. روش تحقیق در این پژوهش, توصیفی- تحلیلی بر مبنای روش کیفی بوده و گردآوری داده ها نیز با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام گرفته است.

لینک کمکی