مقاله بررسي کيفيت آب درياچه سد ماشکيد شهرستان سيب وسوران با بهره‌گيري از شاخص کيفيت آب و شاخص کيفيت آب‌هاي سطحي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کيفيت آب درياچه سد ماشکيد شهرستان سيب وسوران با بهره‌گيري از شاخص کيفيت آب و شاخص کيفيت آب‌هاي سطحي ايران :


تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: آب یک فاکتور مهم و حیاتی برای فعالیت های انسانی می باشد و به عنوان عامل مهمی برای توسعه کشورها مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به مشکلات مربوط به کیفیت آب, این مطالعه برای ارزیابی کیفیت و همچنین تصمیم گیری بهتر در مورد مصرف آب بر اساس دو شاخص انجام شد.
روش ها: مطالعه حاضر به صورت توصیفی- مقطعی در چهار فصل سال 1396 انجام شد. نمونه ها از نقاط مختلف دریاچه سد ماشکید در شهر سیب و سوران جمع آوری شد. پس از آنالیز نمونه ها, نتایج بدست آمده از آن ها برای ارزیابی کیفیت آب با استفاده از دو شاخص کیفی آب بنیاد بهداشت ملی ( (NSFWQI و شاخص کیفیت آب‌های سطحی ایران (IRWQISC) مورد استفاده قرار گرفتند.
نتایج: کیفیت آب سد ماشکید بر اساس شاخص IRWQISC در تمامی ایستگاه‌ها در فصل بهار دارای کیفیت 'نسبتا خوب' و در بقیه فصول در سطح کیفی 'خوب' قرار داشت. همچنین بر اساس شاخص NSFWQIتمامی ایستگاه ها در تمام فصول سال داری کیفیت 'متوسط' بود.
نتیجه گیری: بر اساس شاخص های ملی و بین المللی مربوط به کیفیت آب, آب سد ماشکید برای فعالیت های کشاورزی مناسب می باشد و همین طور برای تامین استانداردهای آب شرب, تصفیه متداول کافی است.

لینک کمکی