مقاله رضايتمندي بيماران از خدمات بيمارستاني بعد از اجراي طرح تحول سلامت در ايران: مطالعه موردي بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رضايتمندي بيماران از خدمات بيمارستاني بعد از اجراي طرح تحول سلامت در ايران: مطالعه موردي بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه :


تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: امروزه یکی از شاخص‌های بسیار مهم در ارزشیابی عملکرد خدمات بیمارستانی مربوط به رضایت بیماران و دریافت‌کنندگان خدمات سلامت می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی بعد از طرح تحول سلامت در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود.
روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی و مقطعی و در سال 1395 انجام شد. جامعه آماری شامل بیماران بستری شده با طول مدت بستری بیشتر از 2 روز در 7 بیمارستان آموزشی بود. اطلاعات مورد نیاز از 980 بیمار بستری شده و از طریق پرسشنامه 'رضایت سنجی بیماران بستری از خدمات ' موسسه ملی تحقیقات سلامت ایران جمع آوری شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با نرم‌افزار استاتا ویرایش 14 انجام شد.
نتایج: حدود 92% از بیماران از فرآیند پذیرش در بیمارستان‌های عمومی مورد بررسی رضایت داشتند. بیش از 84 % از بیماران بستری, کیفیت خدمات رفاهی بیمارستان‌ها را مناسب ارزیابی نمودند. همچنین به ترتیب 35/5% و 54/1% بیماران از رفتار پزشکان و پرستاران و پاسخگویی آن‌ها به نیازهایشان رضایت داشتند. بیش از 70 % بیماران از فرانشیز پرداختی بعد از طرح تحول رضایت داشتند. بسیاری از بیماران از روند پیگیری و بررسی شکایات توسط مراجع ذی صلاح ناراضی بودند.
نتیجه گیری: سطح رضایتمندی کلی از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان‌های شهر کرمانشاه پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت مطلوب و قابل قبول بود. با توجه به نارضایتی بیماران از فرآیند بررسی شکایات در بیمارستان‌ها, لازم است برنامه‌هایی برای تسهیل این فرآیند تدوین و اجرا شود.

لینک کمکی