مقاله بررسي رابطه طول - وزن، شاخص وضعيت و عادات غذايي ماهي شهري گوش قرمز Lethrinus lentjan در آبهاي ساحلي استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه طول - وزن, شاخص وضعيت و عادات غذايي ماهي شهري گوش قرمز Lethrinus lentjan در آبهاي ساحلي استان هرمزگان :


تعداد صفحات : 13

ماهی شهری گوش قرمز Lethrinus lentjan یکی از گونه‌های مهم شیلاتی خلیج فارس با مقبولیت خوراکی بالا در بین ساحل نشینان می‌باشد. در مطالعه حاضر, تعداد 90 قطعه ماهی شهری گوش قرمز در تابستان 1391 به وسیله گرگور از سواحل بندرعباس صید شده و رابطه طول- وزن, شاخص وضعیت و عادات غذایی آنها بر اساس روابط استاندارد بررسی شد تا در برنامه‌های مدیریت صیادی و بهره برداری پایدار از ذخایر مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده, رابطه طول استاندارد- وزن بدن در ماهی شهری گوش قرمز به صورت y= 0.044x2.874 و با ضریب همبستگی 852/0 محاسبه گردید. با توجه به مقدار b در رابطه طول- وزن, نوع رشد این گونه در آبهای ساحلی استان هرمزگان همگون (ایزومتریک) می‌باشد. علاوه بر این, میزان شاخص وضعیت این گونه 01/3 در آبهای ساحلی استان هرمزگان برآورد گردید که بیانگر رشد مناسب این گونه می‌باشد. همچنین شاخص خالی بودن معده برای ماهی شهری گوش قرمز در آبهای ساحلی استان هرمزگان 66/66 محاسبه شد که این ماهی را در گروه آبزیان نسبتاً کم خور قرار می‌دهد. بررسی و طبقه بندی محتویات غذایی ماهی شهری گوش قرمز نیز نشان داد که ترجیح غذایی این گونه, ماهیان کوچک با 3/66 درصد می‌باشد و بعد از آن خرچنگ 4/34 درصد, اسکویید 9/6 درصد و صدف‌ها 4/3 درصد از ترکیب غذایی این گونه را در آبهای ساحلی استان هرمزگان تشکیل می‌دهند.

لینک کمکی