مقاله رابطه بين طول ماهي، طول و وزن اتوليت ساردين سند Sardinella sindensis (Day, 1879) از آبهاي ساحلي جاسک (درياي عمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه بين طول ماهي, طول و وزن اتوليت ساردين سند Sardinella sindensis (Day, 1879) از آبهاي ساحلي جاسک (درياي عمان) :


تعداد صفحات : 14

رابطه بین طول ماهی, طول و وزن اتولیت ساردین در آبهای جنوبی ایران تقریباً ناشناخته باقی مانده است. بنابراین با توجه به اهمیت تجاری و اکولوژیک گونه Sardinella sindensis, رابطه بین طول کل ماهی, طول و وزن اتولیت بررسی شد. در مجموع, 123 نمونه ماهی ساردین سند S.sindensis توسط تورهای پرساین از سواحل جاسک صید شد. حداقل و حداکثر طول کل و وزن ماهی به ترتیب 9/19-8/7 سانتی متر و 11/59-63/4 گزارش شد. طول و وزن اتولیت ها به ترتیب 45/3339- 13/1680 میکرومتر و 00261/0-0005/0 گرم بود. با استفاده از آزمون t-test تفاوت معناداری بین اتولیت چپ و راست مشاهده نشد (05/0

لینک کمکی