مقاله تأثير سطوح مختلف روي بر ساختار ريخت‌شناسي اسپرم مارماهي دهان‌گرد خزري (Caspiomyzon wagneri)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير سطوح مختلف روي بر ساختار ريخت‌شناسي اسپرم مارماهي دهان‌گرد خزري (Caspiomyzon wagneri) :


تعداد صفحات : 13

مطالعه‌ی حاضر, با هدف بررسی تأثیر فلز روی بر شاخص‌های ریخت‌شناسی اسپرم مارماهی دهان‌گرد خزری صورت پذیرفت. برای این منظور, اسپرم‌ها در سه تیمار زمانی؛ 3 دقیقه, 3 ساعت و 36 ساعت, در شرایط آزمایشگاه تحت تأثیر غلظت‌های 01/0, 1/0, 1, 10, 100 و 1000 میلی‌گرم در لیتر از فلز روی قرار گرفتند. نتایج نشان داد, تخریب ساختار اسپرم تحت تأثیر روی, شامل افزایش طول, عرض و سطح سر, تخریب تاژک و تا حدودی قطع تاژک بود که با افزایش غلظت و یا افزایش زمان مواجهه اثرات تخریبی شدیدتر می‌گردد. زمانی که مواجهه با آلاینده‌ از زمان مشخصی (3 دقیقه), به¬منظور شبیه‌سازی تجمع فلز روی در بافت گناد, فراتر رفت, اثرات تخریبی سبب تغییر ساختار اسپرم به‌صورت کاهش طول و افزایش عرض سر و در نتیجه کاهش سطح سر, قطع کامل تاژک در تمام نمونه‌ها و تغییر شکل سر اسپرم از بیضی شکل به دایره‌ای شکل شد. بنابراین ورود آلاینده‌های مختلف از جمله روی به محل تکثیر طبیعی این ماهی, می‌تواند با ایجاد اثرات تخریبی در فاکتورهای ریخت‌شناسی اسپرم, در قابلیت لقاح اسپرم‌ها اثرات نامطلوبی گذاشته و نرخ لقاح و تخم‌گشایی را به‌صورت محسوسی کاهش دهد و بدین صورت تهدیدی جدی جهت بقای نسل این گونه‌ی نادر به حساب آید.

لینک کمکی