مقاله اثر سطوح متفاوت نانوذرات آهن صفر ظرفيتي جيره بر رشد، کيفيت لاشه و شاخص‌هاي بيوشيميايي بچه ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر سطوح متفاوت نانوذرات آهن صفر ظرفيتي جيره بر رشد, کيفيت لاشه و شاخص‌هاي بيوشيميايي بچه ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) :


تعداد صفحات : 20

این مطالعه با هدف بررسی افزودن غلظت¬های متفاوت نانوذرات آهن صفر ظرفیتی به جیره غذایی و تأثیر آن بر رشد, کیفیت لاشه و شاخص¬های بیوشیمیایی خون در بچه ماهی انگشت قد کپور معمولی انجام شد. به این منظور 150 عدد ماهی با وزن متوسط اولیه 10/0 ± 14/6 گرم به مدت 8 هفته با جیره¬های حاوی صفر, 50, 100, 150 وmg/kg 200 نانوذرات آهن صفر ظرفیتی تغذیه شدند. بر طبق نتایج, مقادیر شاخص¬های وزن نهایی, وزن به دست آمده, طول نهایی, نرخ رشد ویژه, درصد افزایش وزن بدن, درصد رشد روزانه, کارایی غذا و کارایی پروتئین و چربی در تیمارmg/kg 150 نانوذره آهن اختلاف معنی¬داری را با سایر تیمارها نشان دادند (05/0>P). شاخص کبدی در تیمار صفر دارای بیشترین مقدار بود (05/0>P). در آنالیز لاشه, اختلاف بین تیمارها در شاخص¬های رطوبت, خاکستر و پروتئین معنی¬دار نبود (05/0P). پروتئین پلاسما در تیمارmg/kg 150 و آلکالاین ¬فسفاتاز پلاسما در تیمارmg/kg 50 دارای بیشترین مقدار بودند (05/0>P). اختلاف معنی¬داری بین تیمارها در مقدار گلوکز پلاسما مشاهده نشد (05/0

لینک کمکی