مقاله رابطه شادي و تمايل به پرداخت مالياتي: آيا افراد شادتر تمايل بيشتري به پرداخت ماليات دارند؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه شادي و تمايل به پرداخت مالياتي: آيا افراد شادتر تمايل بيشتري به پرداخت ماليات دارند؟ :


تعداد صفحات : 24

چکیده
مهم‌ترین منبع تأمین درآمد دولت در ایران‌ درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فراورده‌های حاصل از آن است. در لایحه برنامه ششم توسعه بر کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و افزایش سهم مالیات تأکید شده تا منابع کسب درآمد مالیاتی افزایش یابد. رویکرد جدید دولت در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی, تغییر تمایل به پرداخت مالیات در جامعه است که خود از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد. استان خوزستان در سال1394 و پس از آن توانسته است با کسب جایگاه دوم کشوری (پس از تهران) در پرداخت مالیات, درآمد سرشاری را عاید دولت نماید. این افزایش چشمگیر در پرداخت مالیات می‌تواند به عوامل متنوعی بستگی داشته باشد و شاید شادی مؤدیان مالیاتی یکی از این عوامل باشد. شادی عامل اثر‌گذاری است که در تحقیقات پیشین توجه کمتری به آن شده است و در عین حال یکی از محرک‌های درونی افراد است که می‌تواند در کنار سایر عوامل, تمایل به پرداخت مالیاتی آنها را متأثر کند. در این مطالعه با استفاده از چهار نوع رگرسیون خطی و روش حداقل مربعات معمولی اثر شادی بر تمایل به پرداخت مالیاتی فعالان بخش خصوصی اهواز (مرکز استان خوزستان) در سال 1396 برآورد شده است. نتایج نشان داد که اثر شادی بر تمایل به پرداخت مالیاتی به لحاظ آماری معنی‌دار است اما از لحاظ اقتصادی تأثیر آن کوچک اما مثبت است.

لینک کمکی