مقاله اثر اعطاي مشوق‌هاي مالياتي بر صادرات گروه‌هاي کالايي HS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر اعطاي مشوق‌هاي مالياتي بر صادرات گروه‌هاي کالايي HS :


تعداد صفحات : 33

چکیده
توسعه صادرات در بسیاری از اقتصادها به عنوان یک هدف اصلی برای اقتصاد تعریف می‌شود و یکی از رایج‌ترین سیاست‌ها جهت حمایت از صنایع نوزاد در جهت صادرات بین‌المللی, اعطای معافیت‌های مالیاتی است که این سیاست در اقتصاد ایران نیز دنبال شده است. این مقاله سعی در ارزیابی درجه موفقیت این سیاست در اقتصاد ایران دارد. برای این منظور از داده‌های خرد در سطح گروه های کالایی مختلف بر اساس کدهای تعرفه ای HS طی دوره زمانی 1396-1376 و روش رگرسیونی در فضای داده های تابلوئی استفاده خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از برازش الگوی صادرات غیرنفتی, متغیر لگاریتم نرخ ارز حقیقی اثر منفی بر صادرات غیرنفتی دارد. همچنین لگاریتم شاخص قیمت کالاهای صادارتی و لگاریتم سهم تسهیلات پرداختی به صادرات از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی, دارای اثر مثبت بر این متغیر است. این در حالی است که بر اساس ضریب برآوردی متغیر مجازی مربوط به سیاست اعطای مشوق های مالیاتی برای تک‌تک گروه های کالایی HS, این سیاست در اکثر کدهای تعرفه ای HS دارای اثر مثبت و معنادار است.

لینک کمکی