مقاله مميزي آموزشي دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي تبريز در سطح تحصيلات پايه در سال 1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مميزي آموزشي دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي تبريز در سطح تحصيلات پايه در سال 1397 :


تعداد صفحات : 14

مقدمه: اهمیت ارتقای کیفیت و عملکرد در سطح آموزش عالی سبب شده است که دانشگاه‌های مختلف به روش‌های اثربخش ارزیابی آموزشی نظیر ممیزی روی آورند. مطالعه حاضر با هدف ممیزی آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی تبریز در سطح تحصیلات پایه براساس مدل ممیزی آموزشی تنسی انجام گرفت.
روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است که در سال 1397 با مشارکت مدیران آموزشی و اعضای هیات علمی این دانشکده در دو مرحله خودارزیابی و ارزیابی بیرونی اجرا گردید. ابزار مورد استفاده در مطالعه را چک‌لیست ممیزی آموزشی مربوط به کمیسیون آموزش عالی تِنِسی تشکیل می‌داد که روایی و پایایی آن توسط متخصصین عرصه آموزش پزشکی کشور مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در بخش تحلیل داده‌ها, ابتدا بررسی‌های توصیفی بر روی داده‌ها صورت گرفت و نتایج بدست آمده بصورت فراوانی (درصد) برای متغیرهای کیفی؛ میانگین و (انحراف‌معیار برای متغیرهای کمی گزارش گردید. داده ها با استفاده از آزمون ANOVA و آزمون‌های تعقیبی Tukey و t-test و از طریق نرم‌افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج مطالعه حاکی از آن بود که وضعیت عملکرد این دانشکده در مرحله خودارزیابی با کسب امتیاز کل 4/98 در حد متوسط و در ارزیابی بیرونی با کسب امتیاز 2/80 در حد ضعیف قرار دارد. نتایج نشان داد که دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی تبریز در مرحله خودارزیابی در ابعاد 'روش های یاددهی- یادگیری' و 'پیگیری ممیزی‌های پیشین' به ترتیب حائز بهترین و ضعیف‌ترین عملکرد گردید. در حالی که در ارزیابی بیرونی, ابعاد 'حمایت' و 'پیگیری ممیزی‌های پیشین' به عنوان بهترین و ضعیف‌ترین عملکرد شناخته شدند. همچنین مقایسه نتایج به دست آمده در مرحله خودارزیابی و ارزیابی بیرونی بیانگر آن بود که در کلیه ابعاد ممیزی بجز بعد 'تضمین کیفیت' و 'حمایت', امتیازات کسب شده در مرحله ارزیابی بیرونی به طرز معنی داری از امتیازات به دست آمده در خودارزیابی پایین تر است (0/05>P).
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی تبریز براساس استانداردها و سنجه‌های معتبر بین‌المللی دارای کاستی‌های عمده‌ای بوده و نیازمند بهبود وضعیت از طریق مداخلات کارا و اثربخش می‌باشد.

لینک کمکی