مقاله نقش تدريس تحول‌آفرين در اشتياق تحصيلي و رفتار تسهيم دانش در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش تدريس تحول‌آفرين در اشتياق تحصيلي و رفتار تسهيم دانش در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي همدان :


تعداد صفحات : 13

مقدمه: شیوه ی رهبری که اساتید در کلاس درس بکار می گیرند, تاثیر شگرفی بر تحولات فکری, رفتاری و تحصیلی دانشجویان می گذارد. تدریس تحول آفرین با ارائه بینشی نوین به مدیریت کلاس, افق تازه ای را پیش روی محققان تربیتی قرار داده است. هدف از این مطالعه بررسی نقش تدریس تحول‌آفرین در اشتیاق تحصیلی و رفتار تسهیم دانش در بین دانشجویان علوم پزشکی بود..
روش‌ها: روش پژوهش از نوع توصف - همبستگ است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان به تعداد 384 دانشجو محاسبه که به روش تصادفی در دسترس انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های تدریس تحول‌آفرین (بوجامپ و همکاران, 2016), مقیاس اشتیاق تحصیلی (فردریکز و همکاران, 2004) و رفتار تسهیم دانش (واندرهوف و همکاران, 2004) بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگ پیرسون و مدل معادت ساختاری از طریق نرم افزارهای آماری SPSS, Amos استفاده‌ شده است .
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین متغیرهای تدریس تحول‌آفرین و متغیرهای اشتیاق تحصیلی و تسهم دانش رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (0/001=p), همچنن یافته ها بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار بن اشتیاق تحصیلی و تسهیم دانش بود(p=0/001). نتایج به‌دست‌آمده از مدل معادله ساختاری نشان داد که تدریس تحول‌آفرین بر اشتیاق تحصیلی و تسهیم دانش تأثیر مستقیمی دارد (p=0/001). همچنین نتایج تحقیق نشان داد, اشتیاق تحصیلی تأثیر مستقیمی بر متغیرهای تسهیم دانش دارد (p=0/001).
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش تدریس تحول‌آفرین به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اشتیاق تحصیلی تأثیر دارد. از سویی دیگر نقش اشتیاق تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان در پژوهش‌های مختلف مورد تائید قرار گرفته است. لذا دانشگاه‌ها باید برنامه‌هایی را برای بهسازی اعضای هیئت‌علمی در زمینه استفاده از روش‌های تدریس تحول‌آفرین طراحی و اجرا نموده و مشوق‌ها و محرک‌های استفاده از روش تدریس تحول‌آفرین را فراهم نمایند.

لینک کمکی