مقاله نقش واسطه اي هيجانات تحصيلي در رابطه‌ي نيازهاي بنيادي روانشناختي و رضايت تحصيلي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش واسطه اي هيجانات تحصيلي در رابطه‌ي نيازهاي بنيادي روانشناختي و رضايت تحصيلي دانشجويان :


تعداد صفحات : 16

مقدمه: یکی از عواملی که می تواند بر کل زندگی دانشجویان و سرنوشت آن ها تأثیر بگذارد رضایت تحصیلی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای هیجانات تحصیلی در رابطه بین نیازهای بنیادی روانشناختی و رضایت تحصیلی دانشجویان انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بر روی کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به تعداد 5363 نفر در سال تحصیلی 97-1396 انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 358 نفر (58/96 درصد دختر و 41/03درصد پسر) و به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های استاندارد نیازهای بنیادی روانشناختی دسی و رایان, هیجانات تحصیلی پکران و همکاران, رضایت تحصیلی لنت و همکاران بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها:نتایج نشان داد که بین نیازهای بنیادی روانشناختی, هیجان های تحصیلی مثبت و رضایت تحصیلی رابطه مثبت معنی دار (0/01>P) و بین هیجان های تحصیلی منفی و رضایت تحصیلی رابطه منفی معنی دار وجود دارد (0/01>P). همچنین نتایج نشان داد که مدل مطرح شده از برازش خوبی برخوردار است (0/99= GFI و 0/043= RAMSEA). نتایج تحلیل مسیر بیانگر نیازهای خودمختاری, شایستگی و هیجان های مثبت و منفی بر رضایت تحصیلی اثر معنی دار دارند. همچنین هیجان های تحصیلی رابطه بین نیازهای بنیادی روانشناختی و رضایت تحصیلی را میانجی گری می کنند .
نتیجه گیری: این نتایج اهمیت ارضای نیازهای بنیادین را بیان کرده و نشان می دهند که برای بهبود رضایت تحصیلی, دانشجویان باید احساس خودپیروی و شایستگی کنند و پیوند و ارتباط واقعی با دانشگاه, اساتید و همکلاسی ها برقرار نمایند.

لینک کمکی