مقاله نقش خودتفسيري و هِيجانات تحصيلي در پيش بيني سازگاري تحصيلي دانشجويان علوم پزشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش خودتفسيري و هِيجانات تحصيلي در پيش بيني سازگاري تحصيلي دانشجويان علوم پزشکي :


تعداد صفحات : 13

مقدمه: سازگاری تحصیلی از جمله عوامل مهمی می باشد که بر عملکرد تحصیلی اثرگذار بوده و مطالعاتی را در مدارس و دانشگاه ها به خود اختصاص داده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین سهم عوامل خودتفسیری و هیجانات تحصیلی در پیش بینی سازگاری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی انجام شد.
روش ها: مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. از میان جامعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال تحصیلی 97-96, نمونه ای به حجم 395 نفر (253 دختر و 142 پسر) به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های خودتفسیری (هاردین, لونگ و باوات), سازگاری (بیکر و سریاک) و هیجانات تحصیلی (پکران, گوئتز و فرانزل) جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام در نرم افزار آماری SPSS انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که رابطه ی سازگاری تحصیلی با خودتفسیری وابسته (0/20= P , 0/01>r) و هیجانات تحصیلی (0/16= P, 0/01> r) مثبت و معنی داری است و با خودتفسیری مستقل (0/11-= P, 0/05> r) و هیجانات تحصیلی (0/13-= P, 0/05> r) منفی و معنی داری است. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام نیز حاکی از آن بود که خود تفسیری وابسته و هیجانات تحصیلی مثبت می توانند سازگاری تحصیلی دانشجویان را به طور مثبت و معنی دار پیش بینی کنند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان گفت خودتفسیری وابسته و هیجانات تحصیلی مثبت نقش معنی داری در پیش بینی سازگاری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دارند. بنابراین با توجه به یافته های حاصل از این مطالعه پیشنهاد می گردد, مراکز مشاوره دانشجویی در چنین دانشگاه های, اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی با محوریت خودتفسیری و هیجانات تحصیلی با هدف افزایش سازگاری تحصیلی دانشجویان نمایند.

لینک کمکی