مقاله مقايسه تأثيرآموزش به روش ترکيبي و سنتي در يادگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه تأثيرآموزش به روش ترکيبي و سنتي در يادگيري :


تعداد صفحات : 13

مقدمه: از آنجایی که یادگیری ترکیبی, تلفیقی از نقاط قوت دو شیوه آموزش سنتی و الکترونیکی می باشد, این مطالعه با هدف مقاله مقايسه تأثيرآموزش به روش ترکيبي و سنتي در يادگيري دانشجویان ارشد دانشگاه پیام نور انجام گرفت.
روش ها: این مطالعه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل مبتنی بر کلاس درس LMS انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ارشد دانشگاه پیام نور مرکز شیراز در نیم سال اول سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 30 بود که با کمک روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای به دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 15 نفر) منتصب شدند. داده ها با استفاده از آزمون های t و آنالیز کوواریانس از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان در گروه های آزمایش و کنترل در نمرات پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد (7/756= f در سطح آلفای 0/05). همچنین نتایج حاکی از برتری میانگین گروه آزمایشی (14/0987) در ارزیابی نهایی نمرات محیط یادگیری ترکیبی در مقایسه با آموزش سنتی بود (12/9361), به میزان 1/3806 نمره بود.
نتیجه گیری: آموزش ترکیبی به دلیل تلفیق نقاط قوت دو شیوه آموزش سنتی و الکترونیکی, تصویرسازی ذهنی, خود تنظیمی و خود انگیزشی یادگیری در دانشجویان در مقایسه با آموزش صرف سنتی, می تواند بر کیفیت یادگیری در قالب حفظ و نگهداری نمرات اثرگذارتر باشد

لینک کمکی