مقاله بررسي وضعيت بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و تاثير آن بر عملکرداعضاي هيات علمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي وضعيت بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و تاثير آن بر عملکرداعضاي هيات علمي :


تعداد صفحات : 13

مقدمه: با شکل گیری پدیده جهانی شدن و انقلاب اطلاعات, استفاده اثربخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات از مهم ترین اولویت ها در آموزش عالی است. این پژوهش به منظور بررسی وضعیت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر عملکرد اعضای هیات علمی انجام شد.
روش ها: این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی در سال تحصیلی96- 1395 برروی 52 نفر از اعضای هیات علمی علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به روش سرشماری صورت گیرفت. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات و پرسشنامه های محقق ساخته جهت ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی انجام شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 0/89, 0/82 محاسبه, برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون, T-test, One-Way-ANOVA و نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین استفاده از فناوری اطلاعات نسبتاً مطلوب (0/28± 3/19), عملکرد آموزشی مطلوب (0/48± 3/95) و عملکرد پژوهشی (0/42± 2/58) نسبتاً مطلوب است. از مولفه های فناوری اطلاعات, تنها مولفه میزان استفاده از اینترنت قادر به پیش بینی 6/1 درصد از عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی بود و همچنین هیچ کدام از مولفه ها, پیش بینی کننده کارکرد پژوهشی اعضای هیات علمی نبود. نتایج نشان داد که بین فناوری اطلاعات اعضای هیات علمی با مرتبه علمی, سن, سابقه تدریس تفاوت معنی داری وجود دارد .
نتیجه گیری: وجود بستر مناسب نرم افزاری و سخت افزاری فناوری اطلاعات از جمله بسته تحولی توسعه آموزش مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی جهت کاربرد اثر بخش فناوری اطلاعات, ایجاب می نماید در زمینه استفاده از آی سی تی (ICT) در فعالیت های آموزشی و پژوهشی توسط اعضای هیات علمی در این دانشگاه اقدامات اساسی صورت گیرد.

لینک کمکی