مقاله بررسي سروواريته‌هاي غالب ليستريا منوسيتوژنز با فنوتيپ و ژنوتيپ‌هاي جدا شده از سقط جنين‌هاي خودبخودي انساني در تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي سروواريته‌هاي غالب ليستريا منوسيتوژنز با فنوتيپ و ژنوتيپ‌هاي جدا شده از سقط جنين‌هاي خودبخودي انساني در تهران :


تعداد صفحات : 16

زمینه و هدف: لیستریا منوسیتوژنز یک باکتری درون سلولی اختیاری و عامل بیماری لیستریوزیس است که از طریق مواد غذایی خام و آماده مصرف به انسان منتقل می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی سروواریته‌های غالب لیستریا منوسیتوژنز جداشده از سقط جنین‌های خودبخودی با روش های فنوتیپی و ژنوتیپی است.
مواد و روش‌کار: دراین مطالعه تعداد 258 نمون بالینی شامل ترشحات جفت, سواپ واژن و خون از 123 بیمار مبتلا به سقط جنین خودبخودی بررسی شدند و آزمایش‌های باکتری‌شناسی, سرولوژی و تسمت بیماریزایی انجام و سروتیپ‌های غالب با استفاده از Multiplex PCR شناسایی شدند.
یافته‌ها: در این پژوهش 28 (18/8%) لیستریا منوسیتوژنز جدا گردید که تعداد21 (17/7%), 5 (5/7%) و 2 (3/7%) از ترشحات جفت, واژینال و خون جدا شدند که 14 (50%) سروواریته a 1/2 و 10 (35/7%) سروواریته b4 و 4 (14/6%) مورد سروتیپ c2, برای نخستین بار از سقط جنین خودبخودی گزارش گردید. 28 مورد (22/76%) لیستریا منوسیتوژنز با ژن hlyA و 24 مورد با ژن iap (19/57 %) در مقایسه با گروه شاهد با اختلاف معنی داری مثبت شدند.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه مشخص گردید وجود ژن‌های hlyA و iap افزاینده شدت بیماریزایی بودند و برای اولین بار نشان داده شد سروتیپ‌های فاقد ژن iap از شدت بیماریزایی کمتری در موش‌ها برخوردار بودند. این نتیجه حاصل شد که در صورت عدم دسترسی به تشخیص‌های مولکولی, انجام PI-PLC, کونگورد و بیماریزایی in vivo می‌توانند در تشخیص لیستریا موثر باشند.

لینک کمکی