مقاله بررسي اثر ضدباکتريايي عصاره ترکيبي سه گياه کلپوره، فلفل سياه و چاي سبز بر باکتري‌هاي پاتوژن مقاوم به آنتي‌بيوتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر ضدباکتريايي عصاره ترکيبي سه گياه کلپوره, فلفل سياه و چاي سبز بر باکتري‌هاي پاتوژن مقاوم به آنتي‌بيوتيک :


تعداد صفحات : 14

زمینه و هدف: بیوفیلم های میکروبی علت 65 درصد از عفونت های انسانی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی هستند. بنابراین یافتن راهی مناسب برای جلوگیری از عفونت ها و تشکیل بیوفیلم ضروری است. گیاهان دارویی, بهترین کاندید برای مهار مقاومت آنتی‌بیوتیکی به‌ویژه در فرم بیوفیلم هستند. در این پژوهش اثر ضدمیکروبی عصاره ترکیبی سه گیاه کلپوره, چای سبز و فلفل سیاه (T.C.P) (متانولی و اتانولی) بر 6 باکتری مقاوم به آنتی‌بیوتیک به صورت منفرد و بیوفیلم بررسی شد.
مواد و روش‌کار: فعالیت ضدمیکروبی عصاره ها بر فرم منفرد و بیوفیلم باکتری های مقاوم به آنتی‌بیوتیک, به کمک روش انتشار دیسک, ماکروبراث دایلوشن و میکروپلیت تیتر صورت گرفت.
یافته‌ها: با توجه به آزمون انتشار دیسک (MBC و MIC), عصاره ها بر فرم منفرد باکتری‌ها اثر مهاری داشتند. با این حال عصاره اتانولی اثربخشی بیشتری نسبت به عصاره متانولی داشت. قابلیت عصاره‌ها در مهار تشکیل بیوفیلم, تخریب بیوفیلم تشکیل‌شده و جلوگیری از فعالیت متابولیک باکتری ها به طور مستقیم با غلظت ارتباط داشت. بیشترین اثر مهاری عصاره اتانولی ترکیبی T.C.P در تشکیل بیوفیلم, تخریب بیوفیلم تشکیل‌شده و مهار فعالیت متابولیک باکتری در بیوفیلم به ترتیب روی باکتری‌های S. aureus (98/13 درصد), S. aureus (96/3 درصد) و E. coli (81/16 درصد) مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش, عصاره ترکیبی T.C.P را می توان به عنوان ترکیبی جایگزین با قابلیت مهار باکتری های مقاوم به آنتی‌بیوتیک در فرم منفرد و بیوفیلم استفاده کرد.

لینک کمکی