مقاله شناسايي مولکولي Ureaplasma urealyticum و Chlamydia trachomatis در زنان مبتلا به اندومتريوز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي مولکولي Ureaplasma urealyticum و Chlamydia trachomatis در زنان مبتلا به اندومتريوز :


تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: اندومتریوز یکی از شایع‌ترین بیماری‌های زنان در جهان است که علت و منشأ دقیق آن ناشناخته است. در این مطالعه عامل باکتریایی به عنوان یکی از عوامل فرضی و احتمالی مؤثر در این بیماری در نظر گرفته شده و میزان فراوانی دو باکتری Ureaplasma Urealyticum و Chlamydia trachomatis در این بیماری بررسی شد.
مواد و روش‌کار: این مطالعه روی نمونه‌های پاپ‌اسمیر 50 زن مبتلا به اندومتریوز, 48 زن سالم (غیراندومتریوز) مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شمال شهر تهران در سال 1396 تا 1397 انجام شد. نمونه‌ها پس از انتقال به آزمایشگاه و استخراج DNA, با روش PCR بررسی و از طریق آمار توصیفی تجزیه‌ و تحلیل شدند. معیار انتخاب نمونه براساس تعداد نمونه هایی بود که مراکز در اختیار ما قرار دادند.
یافته‌ها: در این پژوهش با انجام تست PCR برای باکتری U.urealyticum, از بین پاپ‌اسمیر افراد مبتلا به اندومتریوز و افراد غیراندومتریوز به ترتیب 27 نمونه (54%) و 25 نمونه (52%) مثبت شدند, در صورتی که هیچ کدام از نمونه‌ها آلودگی به C. trachomatis نداشتند. بیشترین فراوانی باکتری U. urealyticum در هر دو گروه اندومتریوز و سالم, در گروه سنی 35-30 سال مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه میزان شیوع U. urealyticum در افراد مبتلا به اندومتریوز و افراد سالم (غیراندومتریوز) در مطالعه حاضر نسبتاً مشابه و به اندازه فلور نرمال بوده است و از سوی دیگر هیچ گونه آلودگی با باکتری ها C. trachomatis نیز در بین این افراد یافت نشد, ارتباط معنی‌داری بین این باکتری ها و بیماری اندومتریوز یافت نشد. لذا این گونه مطالعات باید در جامعه آماری بالاتر برای نتایج دقیق‌تر انجام شود.

لینک کمکی