مقاله خواص ضدباکتريايي روغن هاي آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) ازونه‌شده روي باکتري استافيلوکوکوس اورئوس در شرايط آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله خواص ضدباکتريايي روغن هاي آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) ازونه‌شده روي باکتري استافيلوکوکوس اورئوس در شرايط آزمايشگاهي :


تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: با توجه به بیماری‌زایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس Staphylococcus aureus)) و درمان طولانی مدت آن با آنتی بیوتیک ها که موجب اثرات سو روی ارگان‌های بدن و مقاومت باکتری به آنتی‌بیوتیک ها می شود, استفاده از ترکیبات طبیعی و گیاهی مورد توجه است.
مواد و روش کار: در مطالعه حاضر اثرات روغن های آفتابگردان (Helianthus annuus) و کنجد (Sesamum indicum) ازونه‌شده 72 ساعته در رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از نظر قطر هاله عدم رشد (آنتی‌بیوگرام) و آزمون حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی بررسی شد.
یافته‌ها و بحث: در بررسی قطر هاله مهاری رشد بین روغن های کنجد و آفتابگردان (ازونه 72 ساعته) با روغن کنجد و آفتابگردان خالص و دیسک آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین و همچنین دیسک کنترل منفی آب مقطر بعد از 24 و 48 ساعت اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (0/05 ≤ P). نتایج نشان داد آنتی‌بیوتیک, آب ازونه, روغن کنجد و آفتابگردان ازونه به ترتیب 12, 8, 4 و 3 میلی‌متر قطر هاله عدم رشد بعد از 24 ساعت روی کشت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس دارند. مقادیر MBC و MICحاصل از روغن های آفتابگردان و کنجد ازونه روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 0/064, 0/022, 0/032 و 0/028 میلی گرم بر میلی لیتر حاصل شد. روغن های کنجد و آفتابگردان ازونه می توانند به عنوان عامل بازدارنده از رشد این باکتری در فرمولاسیون های دارویی نظیر پماد ترمیم زخم و سوختگی مورد استفاده قرار گیرند.

لینک کمکی