مقاله شناسايي اشريشياکلي O157:H7 درگوشت گاوهاي کشتار شده شهر مشهد با استفاده از روش هاي بيوشيميايي و مولکولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي اشريشياکلي O157:H7 درگوشت گاوهاي کشتار شده شهر مشهد با استفاده از روش هاي بيوشيميايي و مولکولي :


تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: اشریشیا کلی سویه O157:H7 به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد‌کننده بیماری های منتقل شونده به وسیل مواد غذایی از جمله گوشت و فرآورده های گوشتی است. هدف از انجام این تحقیق, بررسی شیوع آلودگی گوشت گاو کشتار شده در مشهد به اشریشیا کلی سویه O157:H7 با ردیابی ژن rfbE بود.
مواد و روش‌کار: تعداد 148 نمونه گوشت گاو کشتار شده در مشهد (بهار تا زمستان 1397) به طور تصادفی جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شد. شناسایی اشریشیا کلی سویه O157:H7 با روش های بیوشیمیایی و ردیابی ژن rfbE به روش کلنی PCR صورت پذیرفت.
یافته‌ها و بحث: بر اساس آزمون های بیوشیمیایی, اشریشیا کلی سویه O157:H7 در تعداد 7 (4/73 درصد) نمونه از گوشت گاوهای کشتار شده جداسازی و پس از انجام کلنی PCR, در 2 (1/35 درصد) عدد از این 7 نمونه تأیید شد. با توجه به نتایج این مطالعه, می توان استنباط کرد گوشت گاو می تواند به عنوان یک مخزن اصلی و مهم برای اشریشیا کلی سویه O157:H7 باشد و احتمال انتقال این پاتوژن به انسان با مصرف گوشت گاو و فرآورده های آن وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پرایمرهای اختصاصی ژن rfbEبه‌ خوبی قادر به افتراق کلنی های اشریشیا کلی سویه O157:H7 از سایر کلنی های رشد یافته روی محیط کشت, طی فرآیند PCR هستند. تحقیق حاضر برای اولین بار است که در شهرستان مشهد انجام می شود.

لینک کمکی