مقاله بررسي سطح بيان افلاکس پمپ MexAB-OprM در ايزوله‌هاي باليني سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بخش مراقبت‌هاي ويژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي سطح بيان افلاکس پمپ MexAB-OprM در ايزوله‌هاي باليني سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بخش مراقبت‌هاي ويژه :


تعداد صفحات : 12

زمینه و هدف: سودوموناس آئروژینوزا از جمله عوامل مهم عفونت‌های بیمارستانی به ویژه در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) است که مقاوم به طیف گسترده‌ای از آنتی بیوتیک ها به خصوص کارباپنم ها است. از جمله مکانیسم‌های مقاومت به کارباپنم‌ها افلاکس پمپ MexAB-OprM است. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی سطح بیان ژن‌های افلاکس پمپ MexAB-OprM در ایزوله‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بخش ICU بود.
مواد و روش‌کار: 33 ایزوله بالینی از بیماران بستری در بخش ICU از بیمارستان‌های آموزشی همدان در طی سال‌های 1396-1397 جمع آوری شدند. آزمون تست حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله‌ها به روش دیسک دیفیوژن و تعیین حداقل غلظت مهاری (MIC) برای ایمی‌پنم به روش Etest انجام شد. سطح بیان ژن‌های افلاکس پمپ MexAB-OprM توسط Real-Time PCR اندازه گیری شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بالاترین میزان مقاومت در برابر سفتریاکسون 21 (63/63%) و کمترین مقاومت در برابر پیپراسیلین 11 (33/33%) بود. حداقل غلظت مهارکنندگی ایمی‌پنم نشان داد که از میان 33 نمونه سودوموناس آئروژینوزا ایزوله شده از بخش ICU, 14 (42/42) و 19 (57/57%) ایزوله به ترتیب MIC مقاوم و حساس را نشان دادند. افزایش بیان ژن‌های MexA, MexB, OprM در مقایسه با سویه کنترل به ترتیب در 20% (4/20), 25% (5/20) و 20% (4/20) از ایزوله‌ها مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: افزایش بیان ژن‌های افلاکس پمپ MexAB-OprM از جمله مکانیسم‌های شایع در مقاومت ایزوله‌های سودوموناس آئروژینوزا در برابر آنتی‌بیوتیک‌های کارباپنم در بخش‌های مختلف بیمارستان به ویژه مراقبت‌های ویژه می‌باشد. لذا شناسایی مکانیسم‌های مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های کارباپنم می‌تواند در کنترل و درمان چنین سویه‌های مقاومی مفید باشد.

لینک کمکی