مقاله بررسي خود پالايي و کيفيت رودخانه قره‌سو با استفاده از مدل Qual2kw و WQI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي خود پالايي و کيفيت رودخانه قره‌سو با استفاده از مدل Qual2kw و WQI :


تعداد صفحات : 10

رودخانه قره‌سو در مسیر جریان خود محل ورود و تخلیه فاضلاب‌های خانگی, پساب‌های صنعتی و زه‌آب های کشاورزی بسیاری است. با توجه به‌اینکه هر رودخانه تا حدود معینی ظرفیت پذیرش آلاینده‌های ورودی و خود پالایی آن‌ها را دارد, بنابراین امروزه آگاهی از روند تغییرات کیفیت و توان‌خودپالایی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش ابتدا کارایی مدل Qual2kw در بررسی خود پالایی رودخانه قره‌سو در استان اردبیل در سال 94 در بازه آلادیزگه تا ارباب‌کندی به طول 6/90 کیلومتر مورد تحقیق قرار گرفت. بدین‌منظور ابتدا تغییرات پارامترهای NO3, BOD, DO, pH و دما برای دو ماه دی و تیر توسط مدل کالیبره شده Qual2kw شبیه‌سازی گردید, سپس با داده‌های مشاهداتی در ایستگاه‌های آلادیزگه, سامیان و انزاب ارباب‌کندی مقایسه شد. جهت مقایسه داده‌های مشاهداتی با داده‌های محاسباتی از ضریب همبستگی (R) و متوسط خطای مطلق (MAE) استفاده شده است. بهترین شبیه‌سازی مدل برای پارامتر pH بدست آمد و در رتبه‌های بعدی به ترتیب پارامتر DO, BOD, NO3 و دما قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده خود پالایی کم پارامترها و عدم کارایی مناسب مدل Qual2kw بدون در نظر گرفتن منابع غیرنقطه‌ای در رودخانه قره‌سو بود. همچنین در ادامه کیفیت آب رودخانه قره‌سو با شاخص کیفیت آب NSFWQI در طی ماه‌های دی و اردیبهشت, سال 1394 در بازه ایستگاه‌های نیارق تا کنگرلو بر اساس نمونه‌های گرفته شده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که کیفیت آب رودخانه قره‌سو, در ماه دی در طبقه کیفی متوسط و در ماه اردیبهشت در طبقه کیفی خوب قرار می‌گیرد. ایستگاه کنگرلوبا شاخص 56 در دی ماه کمترین کیفیت آب را در طول رودخانه داشته است.

لینک کمکی