مقاله بررسي تغييرا ت غلظت نيترات وفسفات درآب رودخانه اشمک کوچصفهان-زيباکنار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تغييرا ت غلظت نيترات وفسفات درآب رودخانه اشمک کوچصفهان-زيباکنار :


تعداد صفحات : 10

نیترات و فسفات یکی از مهمترین آلوده کننده های آب های سطحی هستند. در این تحقیق یه بررسی تغییرات غلظت نیترات و فسفات رودخانه اشمک پرداخته شد. در این مطالعه که از نوع توصیفی- مقطعی میباشد, نمونه برداری آب در طی ماههای فصل زمستان1391 و بهار و تابستان و پاییز 1392 و از 5 ایستگاه در طول رودخانه اشمک انجام گرفته و پارامترهای نیترات و فسفات از طریق نمونه برداری آب رودخانه براساس روش استاندارد متد آمریکا اندازه گیری و مورد آزمایش قرار گرفته است. نیترات و فسفات با استفاده از روش جذب نور در طول موج 880 نانومتر و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین مقدار شد و بر حسب واحد میلی گرم در لیتر بیان شد و با مقادیر استاندارد آب شرب وکشاورزی با استفاده ازآزمون t- test One-Sample مقایسه گردید. حداقل و حداکثرمیزان فسفات13/0تا 15/1میلی گرم بر لیتر و میزان نیترات20/0تا 35/1میلی گرم برلیتربود. میزان نیترات و فسفات از بالا دست رودخانه به سمت پایین دست به دلیل بالابودن سطح زیرکشت برنج دراطراف رودخانه و ورودپسابهای کشاورزی افزایش یافته است و در حد کمتر از استاندارد قرار دارد. نتایج فوق امکان تصمیم گیری در خصوص پایش وکنترل منابع آلوده کننده آب رودخانه و استفاده موثر از آن را جهت مصارف مختلف برای مسئولین ذیربط فراهم می آورد.

لینک کمکی