مقاله نقش واسطه اي ناگويي هيجاني ميان سبک هاي دفاعي ايگو و شدت درد در بيماران مبتلا به درد مزمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش واسطه اي ناگويي هيجاني ميان سبک هاي دفاعي ايگو و شدت درد در بيماران مبتلا به درد مزمن :


تعداد صفحات : 16

زمینــه و هــدف: درد مزمــن, از جملــه بیماری هــای روان-تنــی اســت کــه افــراد بســیاری در طــول زندگــی خــود بــا آن مواجــه می شــوند. هــدف از پژوهــش حاضــر, تعییــن نقــش واســطه ای ناگویــی هیجانــی میان ســبک های دفاعی ایگو و شــدت درد ادراک شــده در بیمــاران مبتلا بــه درد مزمن بود. سـاله مبتـلا به درد مزمـن مراجعه کننـده به کلینیک 60 تا 20 مـواد و روش هـا: روش پژوهـش همبسـتگی, و جامعـه آمـاری عبارت بـود از بیماران ماه 3 بیمار که سـابقه حداقـل 502 .1396 درد ماهـان و کلینیـک جامـع طـب فیزیکـی و توانبخشـی آرمـان در شـهر تهـران, در خـلال بهـار تـا پاییـز دردهـای مزمـن اسـکلتی-عضلانی داشـتند, بـه صـورت هدفمند انتخاب شـده و پرسشـنامه های ناگویـی هیجانی تورنتو, سـبک های دفاعـی, و مقیاس درجـه بنـدی عددی شـدت درد را پاسـخ دادند. , همبســتگی مثبــت 0.01 یافته هــا: یافته هــا نشــان داد شــدت درد بــا ناگویــی هیجانــی و ســبک های دفاعــی روان آزرده و رشــد نایافتــه در ســطح رابطــه منفــی معنــادار, و بــا ســبک دفاعــی رشــد نایافتــه در ســطح 0.01معنــادار داشــت. ناگویــی هیجانــی بــا ســبک دفاعــی رشــد یافتــه در ســطح ) توانســتند β= 0/26 و t= 6/06) و ســبک دفاعــی رشــد نایافتــه (β= 0/19 و t= 4/31 همبســتگی مثبــت معنــادار داشــت. ناگویــی هیجانــی (0.01 ) و رشــد نایافتــه β= -0/35 وt= 8/75واریانــس شــدت درد را تبییــن کننــد. ناگویــی هیجانــی توانســت تبییــن کننــد ســبک دفاعــی رشــد یافتــه ( ) نیــز باشــد.β = 0/27 و t = 6/17( نتیجه گیــری: بــر اســاس یافته هــا, رابطــ میــان ســبک دفاعــی رشــد نایافتــه و شــدت درد, یــک رابطــ خطــی ســاده نیســت؛ بلکــه ناگویــی هیجانــی می توانــد ایــن رابطــه را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. همچنیــن ناگویــی هیجانــی می توانــد در نقــش یــک میانجــی کامــل بــرای دفاع هــای رشــد یافتــه و شــدت درد باشــد.

لینک کمکی