مقاله بررسي ساختار فرمي طرح ونقش قالي يک سرناظم استان فارس ازدوره قاجارتا معاصر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ساختار فرمي طرح ونقش قالي يک سرناظم استان فارس ازدوره قاجارتا معاصر :


تعداد صفحات : 20

در حوزه ی قالی بافی مناطق روستایی و عشایری استان فارس طرح و نقش های گوناگونی رایج می باشد. یکی از نمونه طرح های معروف در این منطقه طرح (یک سرناظم) است که در گذشته مختص ایل قشقایی و طایفه کشکولی بوده, اما در حال حاضر بافت آن در دیگر مناطق استان فارس نیز رایج شده است. مشخصه ی اصلی این طرح و نقش, ساختار کلی و عناصر شاخص آن می باشد که با تردیدهای بسیاری از سوی پژوهشگران در قالب های محتوایی مختلفی قرار داده شده است. این طرح و نقش از سمت برخی از پژوهشگران در حوزه قالی های محرابی و همچنین در قالب درگاهی که به سمت یک باغ گشوده شده, معرفی و مورد مطالعه قرار گرفته است. مساله اصلی و هدف مقاله در راستای سوالات مطرح شده, شناسایی ویژگی های اصلی طرح یک سرناظم و یافتن شاخصه های اصلی این طرح و نقش در قالی های استان فارس و دسترسی به میزان تغییر این طرح و نقش از دوره قاجار تا زمان حاضر می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به شیوه کیفی عناصر شاخص و تشکیل دهنده قالی یک سر ناظم را در دو گروه قالی های قدیم و قالی های جدید مورد مطالعه, تجزیه و تحلیل قرار داده است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی می باشد. بر اساس مطالعات انجام شده 50 نمونه قالی یک سرناظم به عنوان جامعه آماری گردآوری گردیده است که به شکل هدفمند(غیر تصادفی) و بر اساس فراوانی های موجود10 نمونه قالی قدیم و 10 نمونه قالی جدید به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیده و مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ساختارفرمی طرح و نقش و ویژگی های شاخص شناسایی قالی یک سر ناظم از دوره قاجار تا کنون دچار تغییراتی در فرم و نیز نگرش به محتوای این طرح گردیده است. این طرح و نقش بر گروه قالی های جدید با تنوع در کلیت ترکیب بندی و سادگی در فرم عناصر ظاهر گردیده و همچنین محل بافت آن از یک محدوده جغرافیایی خارج شده و در بیشتر مناطق استان فارس بافته می شود.

لینک کمکی