مقاله بررسي پروتئوم برگ ذرت هيبريد SC704 تحت تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي پروتئوم برگ ذرت هيبريد SC704 تحت تنش شوري :


تعداد صفحات : 16

یکی از مهمترین تنش های غیرزیستی, تنش شوری است که می تواند به میزان زیادی عملکرد گیاهان زراعی را کاهش دهد. برای ارزیابی تنش شوری در ذرت هیبرید SC704از طریق رهیافت پروتئومیکس, آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سیستم کشت هیدروپونیک با سه تکرار اجرا شد. تنش شوری (صفر و 200 میلی مولار کلرید سدیم), باعث کاهش صفت وزن خشک بخش هوایی نسبت به سایر صفات مورفولوژیک شد. به منظور بررسی پروتئین های دخیل در تنش شوری در مرحله رویشی, الگوی الکتروفورز دوبعدی پروتئوم برگ هیبرید SC704 مورد بررسی قرار گرفت. جهت استخراج پروتئین بافت برگ از روشTCA -استون استفاده شد. ژل های بعد دوم بعد از تصویر برداری, به کمک نرم افزارPD-quest , مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و کمیت و کیفیت و فراوانی پروتئین ها در تیمارهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه الگوی پروتئوم برگ تحت تنش شوری, تغییر فراوانی 16 لکه پروتئینی را نشان داد. این لکه ها با پنج گروه عملکردی که شامل سوخت و ساز و تولید انرژی, ترجمه و پردازش, دفاعی و چرخه نیتروژن و سایر پروتئین های مرتبط هستند. پروتئینEGG APPARATUS-1 بیش ترین افزایش فراوانی را داشت که این افزایش بر اساس فاکتور القا به دست آمد. این پروتئین در حفظ باروری گیاه تحت تنش در مرحله زایشی و تولید محصول نقش مهمی ایفا می کند. از میان پروتئین هایی که درگیر در دفاع سلول بودند, پروتئینV-type proton ATPase subunit F کاهش فراوانی نشان داد که این کاهش فراوانی منجر به مصرف کمتر ATP شده و به حفظ رشد ذرت تحت تنش شوری کمک می کند.

لینک کمکی