مقاله همسانه سازي و بيان ژن پروتئين پوششي جدايه‌ ايراني ويروس لکه برگي کلروتيک سيب (ACLSV) در E. coli

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله همسانه سازي و بيان ژن پروتئين پوششي جدايه‌ ايراني ويروس لکه برگي کلروتيک سيب (ACLSV) در E. coli :


تعداد صفحات : 13

ویروس لکه برگی کلروتیک برگ سیب یکی از ویروس های مهم درختان میوه دانه دار و هسته دار می باشد که گسترش جهانی دارد. هدف از این مطالعه, ساخت سازه بیانی و سپس بیان ژن پروتئین پوششی(Coat Protein (CP)) ویروس لکه برگی کلروتیک سیب در باکتری Escherichia coli بود. بیان پروتئین پوششی در سیستم پروکاریوتی, نیاز به خالص‌سازی ویروس از گیاه میزبان را که مستلزم وجود اولتراسانتریفوژ است, مرتفع می‌سازد. به منظور تولید پروتئین پوششی نوترکیب, جدایه SSA از میزبان سیب جداسازی و با آغازگرهای اختصاصیACLSV-MF وACLSV-MR ژن کامل پروتئین پوششی به طول 582 جفت باز تکثیر شد. ژن کامل CP به حامل همسانه‌سازی pTG19 متصل‌ و در باکتری E. coli سویه DH5α ترانسفورم شد. باکتری‌های تراریخت شده با پلاسمید نوترکیب روی محیط کشت LB حاوی آمپی‌سیلین X-Gal و IPTG غربال و به روش لیز قلیایی استخراج گردیدند. پلاسمید استخراج شده با آنزیم‌های BamHI و XhoI که محل اثر آنها در آغازگرها قرار داده شده بودند, برش و به حامل بیان pET28a(+) که با همین دو آنزیم برش داده شده بودند, اتصال داده شد. pET28a (+) حاوی ژن CP ویروس لکه برگی کلروتیک سیب (Apple chlorotic leafsopt virus, ACLSV) در باکتری E. coli سویه BL21(DE3) ترانسفورم و سپس القا بیان CP با اضافه نمودن IPTG در غلظت نهایی 1mM پس از چهار ساعت در الکتروفورز در ژل پلی اکریل آمید حاوی سدیم دودسیل سولفات(SDS-PAGE) بررسی شد. نتایج حاصل از SDS-PAGE حاکی از بیان پروتئین حدود 26 کیلودالتونی مربوط به ژن پروتئین پوششی ویروس مذکور بود. بیان این پروتئین می تواند برای تولید آنتی بادی بر علیه ACLSV مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی