مقاله بررسي نقش عدالت جنسيتي در توسعه پايدار شهري و روستايي در شهرستان کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش عدالت جنسيتي در توسعه پايدار شهري و روستايي در شهرستان کاشان :


تعداد صفحات : 17

عدالت جنسیتی, موضوعی بسیار مهم در زمینه توسعه تلقی می‌شود, به صورتی که طبق گزارش بانک جهانی دستیابی به عدالت جنسیتی برای اقتصاد کشورها بسیار ضروری است. آنچه غیر قابل انکار است, این است که عدالت جنسیتی و برابری تنها یک خواسته برای حقوق اصلی انسان و عدالت اجتماعی نبوده, بلکه به عنوان یک ابزار و پیش‌شرط توسعه ضروری است. بنابراین در این تحقیق هدف بررسی تطبیقی نقش عدالت جنسیتی در بازار کار شهرستان کاشان در ایجاد توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی می‌باشد. جامعه آماری شامل ساکنین شهرستان کاشان است و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای متناسب تعداد 384 نفر نمونه انتخاب گردید. جهت بررسی روایی از تحلیل عاملی و برای پایایی از روش اعتبار سازه استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر میزان دسترسی به فرصت‌های شغلی برای زنان 0/35, متغیر کلیشه‌های جنسیتی در زمینه اشتغال زنان 0/32-, متغیر تأکید مردان بر مسؤولیت خانگی زنان 0/38- و متغیر میزان و نوع آموزش فنی زنان 0/53, با توسعه پایدار در شهرستان کاشان ارتباط دارد.

لینک کمکی