مدل ساختاري عوامل خانوادگي با نقش واسطه‌گري عوامل فردي براي رفتارهاي تحصيلي دانش‌آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدل ساختاري عوامل خانوادگي با نقش واسطه‌گري عوامل فردي براي رفتارهاي تحصيلي دانش‌آموزان :


تعداد صفحات : 21

پژوهش حاضر با هدف مدل یابی روابط بین عوامل خانوادگی(کارایی خانواده, درک از رفتاروالدین) بر رفتارهای تحصیلی با واسطه­گری عوامل فردی(خودکارآمدی و خودتنظیمی) انجام گرفت. جامعه این تحقیق تمامی دانش­آموزان متوسطه شهر شیراز است که در سال تحصیلی 2018-2017 مشغول تحصیل در یکی از دبیرستان­های شهر شیراز بودند. جهت انتخاب نمونه 581 نفر از دانش­آموزان با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ادراک کودک از رفتار والدین(POPS) گرولینگ و همکاران (1997), پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر(1983), پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد(1995), پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان(SEQ-C) موریس(2001) و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر(1980) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون معادلات ساختاری نشان داد مدل مورد نظر از برازش مطلوبی برخوردار است. در مجموع یافته­ها موید آن بود که ویژگی­های فردی دانش­آموزان می تواند تاثیر عوامل خانوادگی بر رفتارهای تحصیلی را واسطه­گری کند.

لینک کمکی