مدل معادلات ساختاري براي ويژگي هاي فردي،موقعيتي و روانشناختي بر رفتار خريد تفنني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدل معادلات ساختاري براي ويژگي هاي فردي,موقعيتي و روانشناختي بر رفتار خريد تفنني :


تعداد صفحات : 24

پژوهش حاضر به­منظور بررسی مدل معادلات ساختاری برای ویژگی­های فردی موقعیتی و روانشناختی بر رفتار خرید تفننی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان صنعت خرده فروشی شهر شیراز می­باشد. نمونه­گیری به­صورت تصادفی برای جمع­آوری اطلاعات از مشتریان مورد استفاده قرارگرفته است. در این تحقیق متغیرهای عوامل فردی(لذت از خرید و تمایل به خرید تفننی), عوامل موقعیتی(پول در دسترس, زمان در دسترس, جستجو در فروشگاه, محیط فروشگاه, گروهی خرید کردن و راهنمایی فروشنده) و عوامل روانشناختی(عزت نفس و هیجان­پذیری) اندازه­گیری شد و داده­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی آماری از آمار توصیفی و آمار استنباطی و روش آزمون ضریب همبستگی, رگرسیون سلسله مراتبی و مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج حاصل, وجود رابطه معنی­دار بین ابعاد لذت از خرید, تمایل به خرید تفننی مربوط به عوامل فردی و ابعاد پول در دسترس, زمان در دسترس, جستجو در فروشگاه, محیط فروشگاه, گروهی خرید کردن و راهنمایی فروشنده مربوط به عوامل موقعیتی و هیجان­پذیری مربوط به عوامل روانشناختی و همچنین عدم رابطه معنی­دار بین بعد عزت نفس از عوامل روانشناختی بر رفتار خرید تفننی را نشان داد.

لینک کمکی