رابطه حمايت سازماني و جو خلاقانه با توسعه کارآفريني با واسطه گري توانمندسازي و خلاقيت در کارکنان کتابخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه حمايت سازماني و جو خلاقانه با توسعه کارآفريني با واسطه گري توانمندسازي و خلاقيت در کارکنان کتابخانه :


تعداد صفحات : 22

امروزه استفاده از افکار و ایده‌های نوآور کارکنان می‌تواند منشا تحولات عظیمی در سازمان‌ها گردد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر رابطه حمایت سازمانی ادراک‌شده و جو خلاقانه سازمانی با توسعه کارآفرینی با واسطه گری خلاقیت و توانمندسازی روان‌شناختی در کارکنان کتابخانه در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش 410 نفر از کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان هستند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ساده انتخاب شده و به پرسشنامه‌های جو خلاقانه سازمانی, حمایت سازمانی ادراک‌شده, توانمندسازی روان‌شناختی, خلاقیت سازمانی و پرسشنامه رفتار کارآفرینانه پاسخ دادند. جهت تحلیل داده­ها علاوه بر استفاده از روش‌های توصیفی(میانگین انحراف معیار و ماتریس همبستگی) برای ارزیابی الگوی پیشنهادی از روش الگویابی معادلات ساختاری(SEM) و با استفاده از نرم‌افزار aAAMOS ویراست 21 انجام گرفت. روابط واسطه‌ای در الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند. شاخص‌های برازش مانند(GFI, CGI,RESMA )از حدنصاب لازم برخوردار بوده و حاکی از آن‌ است که مدل پیشنهادی پژوهش با داده‌ها برازش دارد. نتایج حاکی از معنی‌داری تمامی مسیرهای مستقیم حمایت سازمانی ادراک‌شده و جو خلاقانه سازمانی بـه توسعه کارآفرینی بود و با حذف مسیرهای غیر معنی‌دار, الگو اصـلاح شـد. شاخص‌های برازنـدگی الگویانی معادلات ساختاری, برازش مناسب الگوی اصلاح‌شده را نشان دادند. همچنین نتـایج روابـط غیرمستقیم معنی‌داری این روابط را تایید نمودند.

لینک کمکی