آزمون و مقايسه مدل رابطه علي ويژگي‌هاي شخصيتي با کيفيت زندگي و عملکرد تحصيلي با ميانجي‌گري خودکارآمدي تحصيلي و تنظيم هيجان در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آزمون و مقايسه مدل رابطه علي ويژگي‌هاي شخصيتي با کيفيت زندگي و عملکرد تحصيلي با ميانجي‌گري خودکارآمدي تحصيلي و تنظيم هيجان در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز :


تعداد صفحات : 25

این پژوهش با هدف آزمون و مقايسه مدل رابطه علي ويژگي‌هاي شخصيتي با کيفيت زندگي و عملکرد تحصيلي با ميانجي‌گري خودکارآمدي تحصيلي و تنظيم هيجان در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز صورت گرفته است. جامعهآماری اینپژوهش تمامیدانشجویاندختروپسرمشغول بهتحصیل در دانشگاه شهیدچمراناهوازبودند که 350 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای, به­عنوان نمونه آماری انتخاب شده و به ابزارهای پژوهش(خرده‌مقیاس وظیفه‌شناسی سیاهه شخصیتی نئو, پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی- فرم کوتاه, مقیاس خودکارآمدی تحصیلی و خرده‌مقیاس تنظیم هیجان) پاسخ دادند. این مطالعه از نوع همبستگی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه وظیفه‌شناسی و خودکارآمدی تحصیلی, مثبت و قوی است. رابطه خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی, خودکارآمدی تحصیلی و کیفیت زندگی نیز مثبت و معنی‌دار است. همچنین ضریب مسیر وظیفه‌شناسی به کیفیت زندگی در دانشجویان دختر و ضریب مسیرهای وظیفه‌شناسی به تنظیم هیجان و تنظیم هیجان به کیفیت زندگی در دانشجویان پسر بیشتر بوده است. با توجه به رابطه خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی و کیفیت زندگی و همچنین و رابطه تنظیم هیجان با کیفیت زندگی, می‌توان راهکارها یا برنامه‌های را برای افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان و همچنین درک, ارزیابی و کنترل هیجان‌ها و واکنش‌های هیجانی به شیوه‌ای سودمند مد نظر قرار داد.

لینک کمکی