بهزيستي رواني در گونه هاي مختلف خانواده براساس مدل بافت نگر فرآيند و محتواي خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بهزيستي رواني در گونه هاي مختلف خانواده براساس مدل بافت نگر فرآيند و محتواي خانواده :


تعداد صفحات : 28

هدف پژوهش حاضر تبیین بهزیستی روانی در گونه­های مختلف خانواده براساس مدل فرآیند و محتوای خانواده در دانش­آموزان دوره متوسطه شهر شیراز بود. در این پژوهش دانش­آموز دبیرستانی به شیوه نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. دراین پژوهش از سه مقیاس خودگزارشی فرآیند خانواده(SFD), مقیاس خود گزارشی محتوای خانواده(SFC) و مقیاس بهزیستی روانی آکسفورد(OHI) استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشانگر تفاوت معنادار گونه­های مختلف خانواده در ابعاد رضایت از زندگی, خلق مثبت, سلامتی و بهزیستی روانی بود. بدین ترتیب که خانواده­های سالم از بهزیستی مناسب­تری نسبت به دیگر خانواده­ها برخوردار بودند. همچنین این تفاوت در ابعاد بهزیستی روانی نیز ملاحظه گردید. این مطالعه نشان داد که بعد فرآیند­ها در مدل بافت نگر فرآیند و محتوای خانواده نقش بسزایی در بهزیستی روانی نوجوانان دارد.

لینک کمکی