اثربخشي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر بهبود بهزيستي اجتماعي دانش‌آموزان زورگو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثربخشي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر بهبود بهزيستي اجتماعي دانش‌آموزان زورگو :


تعداد صفحات : 21

قلدریِ نوجوانان از جمله مشکلاتی است که در مدارس دیده می­­شود. لذا هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش مهارت اجتماعی بر بهبود بهزیستی اجتماعی دانش‌آموزان زورگو بود.این پژوهش به شیوه­ی آزمایشی و با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش‌آموزان پسر قلدر مقطع اول متوسطه تشکیل دادند که در سال تحصیلی 97-96 در شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. نمونه­ی پژوهش شامل 40 دانش‌آموز پسر قلدر بود که به‌صورتنمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به­صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند(20 نفر برای هر گروه). برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه‌­ی بهزیستی اجتماعی, پرسشنامه­ی تجدیدنظر شده­ی زورگو/ قربانی استفاده شد.نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت‌های اجتماعی بربهبود بهزیستی اجتماعی دانش‌آموزان قلدر موثر بوده است (05/0P<).بر اساس یافته‌های حاصل از این پژوهش می‌توان گفت از آنجا که آموزش مهارت‌های اجتماعی می­تواند به افزایش رفتارهای سازگار و ایجاد همدلی تاثیر مهمی داشته باشد, این درمان می­تواند منجر به بهبود بهزیستی اجتماعی در این دانش‌آموزان شود.

لینک کمکی