مدل علّي خودکارآمدي، تعهد سازماني و خشنود شغلي با انگيزش شغلي کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدل علّي خودکارآمدي, تعهد سازماني و خشنود شغلي با انگيزش شغلي کارکنان :


تعداد صفحات : 21

مطالعه حاضر با هدف بررسی متغیرهای سازمانی و روان­شناختی مرتبط با انگیزش شغلی کارکنان صورت پذیرفت. اینپژوهشبهلحاظهدفکاربردیاستوهدفآن,توسعهدانشکاربردیدر زمینهمطالعات سازمانیاست.از منظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعهآماریاینتحقیق, کارکنان بیمارستان کوثر شهر شیراز به تعداد 700 نفر در نظر گرفته می­شود. شیوه نمونه­گیری,به شکلنمونه­برداریتصادفیطبقه­ای, تعداد 248 نفر به­عنوانحجمنمونهبرگزیدهشده­اند. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. فرضیات تحقیق با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که خودکارآمدی بالاترین ارتباط با انگیزش شغلی کارکنان را دارد.

لینک کمکی