رابطه ي علّي سلامت روان، سبک زندگي، مهارت هاي زندگي و کيفيت زندگي زناشويي با ميانجي گري باورهاي ارتباطي، بخشودگي و انتظارات قبل از ازدواج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه ي علّي سلامت روان, سبک زندگي, مهارت هاي زندگي و کيفيت زندگي زناشويي با ميانجي گري باورهاي ارتباطي, بخشودگي و انتظارات قبل از ازدواج :


تعداد صفحات : 34

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی سلامت روان, سبک زندگی و مهارت­های زندگی و کیفیت زندگی زناشویی با میانجی­گری باورهای ارتباطی, بخشودگی و انتظارات قبل از ازدواج در کارکنان دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی شهر بندرعباس بود. در این مطالعه توصیفی- همبستگی, جامعه آماری را تمامی کارکنان دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی استان هرمزگان تشکیل می­دادند که به روش تصادفی 297 نفر زن و مرد از بین این دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه سلامت روان(GHQ), پرسشنامه سبک زندگی (LSQ), پرسشنامه مهارت­های زندگی, فرم کوتاه 40 ماده­ای(LSI-FFI), باورهای ارتباطی(RBQ), پرسشنامه بخشودگی(FFS), انتظارات قبل از ازدواج(MES) و فرم تجدید نظر شده مقیاس کیفیت زندگی زناشویی(RADS) بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از تحلیل مسیر انجام شد. نتایج نشان داد انتظارات ازدواج, باورهای ارتباطی و بخشودگی را پیش‌بینی می‌کند. ضریب استاندارد مسیر انتظارات ازدواج بر باورهای ارتباطی 2/0 و ضریب استاندارد مسیر انتظارات ازدواج بر بخشودگی 26/0 است. بنابراین انتظارات ازدواج علاوه بر تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی زناشویی, از طریق باورهای ارتباطی و بخشودگی به­صورت غیر مستقیم کیفیت زندگی زناشویی را پیش‌بینی می‌‌کند. متغیرهای پژوهش در مجموع 53 درصد از واریانس کیفیت زندگی زناشویی را تبیین می‌کنند. علاوه براین متغیرهای سلامت, سبک زندگی, مهارت­های زندگی و انتظارات ازدواج 42 درصد از واریانس بخشودگی و 59 درصد از واریانس باورهای ارتباطی را تبیین می‌کنند. متغیرهای سلامت, سبک‌زندگی و مهارت­های زندگی 36 درصد از واریانس انتظارات ازدواج را تبیین می‌کنند.

لینک کمکی