مقايسه تأثير‌ يک هفته مکمل‌سازي سيترولين-مالات و ال-آرژنين بر مقادير هورمون رشد و پاسخ‌هاي متابوليکي مردان کشتي‌گير متعاقب آزمون شبيه ساز کشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه تأثير‌ يک هفته مکمل‌سازي سيترولين-مالات و ال-آرژنين بر مقادير هورمون رشد و پاسخ‌هاي متابوليکي مردان کشتي‌گير متعاقب آزمون شبيه ساز کشتي :


تعداد صفحات : 12

هدف: تحقیق حاضر با هدف مقایسه تأثیر یک هفته مکمل‌سازی سیترولین-مالات (Cit) و ال-آرژنین (Arg) بر مقادیر هورمون رشد و پاسخ‌های متابولیکی مردان کشتی‌گیر متعاقب آزمون شبیه ساز کشتی انجام شد. روش: در یک مطالعه نیمه‌تجربی, 20 کشتی‌گیر 25-19 ساله (وزن, 90-60 کیلوگرم و درصد چربی 20-12 درصد) انتخاب و به صورت تصادفی و دوسویه‌کور در دو گروه همگن مکمل‌سازی یک هفته‌ای Arg (چهارگرم در روز) و Cit (چهارگرم در روز) قرار گرفتند. در ابتدا و پس از نمونه‌گیری اولیه خونی کشتی‌گیران آزمون شبیه‌ساز کشتی را اجرا کردند و سپس نمونه خونی ثانویه پنج دقیقه بعد از آزمون اخذ شد. بعد از یک هفته مکمل‌سازی, مجدداً پروتکل تمرینی و اخذ نمونه‌های خونی تکرار شد تا غلظت هورمون رشد (GH), گلسیرول, اسید‌های چرب آزاد (FFA) و گلوکز پلاسمایی اندازه‌گیری شود. داده‌ها با استفاده از آزمون ANOVA و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: یک هفته مکمل‌سازی Cit و Arg و ترکیب آنها باعث افزایش معنی‌دار پاسخ ناشی از ورزش GH, گلیسرول, FFA و جلوگیری از افت معنی‌دار کاهش گلوکز خون متعاقب آزمون شبیه‌ساز کشتی گردید. با این حال, افزایش غلظت GH در گروه مکمل‌سازی Cit بیشتر از گروه Arg بود (05/0>P).. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد یک هفته مکمل‌سازی Cit به طور موثرتری نسبت به ال-آرژنین باعث افزایش هورمون رشد, گلیسرول, FFA و کاهش مقادیر گلوکز ناشی از فعالیت شود.

لینک کمکی